ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบ)
 
ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ปีการศึกษา 2561

รายวิชา่การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS1) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนรที่ 1

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 , 3/11 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2560


ข้าม Online usersข้าม MyLiveChat