ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชา่การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS1) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนรที่ 1

วิทยาการคำนวณ ว31103 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยี 2 (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things) 
รหัสวิชา ง20250 จำนวน 2. ชั่วโมง/สัปดาห์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3, 3/4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 เป็นการประยุกต์ต่อยอดความรู้จากการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (ภาษาซี) เพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานจริงต่อไป

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 , 3/9

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ปีการศึกษา 2561

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 , 3/11 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ปีการศึกษา 2560